ASOCIAȚIA ECONYOUTH

ECONYOUTH este asociaţie non-profit, cu caracter apolitic, înființată în anul 2015, având ca scop desfășurarea unor programe și oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională, mediere pe piața muncii, prevenirea excluziunii sociale a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, formarea profesională, acordarea de consultanță pentru începerea de activități independente sau pentru demararea de afaceri, dezvoltarea și promovarea de activități cultural-educaționale, de educație antreprenorială, de programe ecologice, de dezvoltare durabilă, parenting și de responsabilitate socială. Totodată, asociația are ca scop susținerea și promovarea potențialului uman al tinerilor, organizarea de activități și proiecte de educație non-formală, precum și realizarea unor activități de cercetare științifică cu caracter multidisciplinar.

ACTIVITATE

De la înființare până în prezent, Asociaţia Econyouth a derulat programul de educație „Meditații pentru părinți”, având ca scop încurajarea participării active a părinților în procesul de educație a copiilor, prin creșterea dragostei de învățătură și promovarea de metode de disciplinare pozitivă. În acest sens, a organizat seminariile „EDUCAȚIA FORMALĂ – de la cunoaștere la evaluare”, „DISCIPLINAREA POZITIVĂ”, „ANALIZA FUNCȚIONALĂ A COMPORTAMENTELOR NEADECVATE ALE COPIILOR” și „IMPACTUL EDUCAȚIEI PREȘCOLARE ȘI PRIMARE ASUPRA DEZVOLTĂRII COGNITIVE ȘI SOCIALE A COPIILOR”, în cadrul Centrului de Educație Enrichment FASTRACKIDS (programul numărul 1 în educație complementară a copiilor).

În aprilie 2015, a organizat la Craiova conferința „Educația fără pedepse și fără recompense”, susținută de Anca Iordache – awere parenting instructor, alături de FASTRACKIDS Craiova și BebeVesel.ro.

În perioada 01.07.2015-31.12.2015 asociația a implementat, în calitate de Partener, proiectul strategic cofinanțat prin FSE din POSDRU/188/2.2/S/155476 cu titlul „ÎNAPOI LA ȘCOALĂ!”. Obiectivul general al proiectului l-a constituit prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate pentru 660 elevi cu risc de părăsire a școlii și 200 de părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și prin furnizarea competențelor și abilităților de bază pentru 210 persoane care au părăsit de timpuriu școala/persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu din cinci județe din regiunea Sud-Vest Oltenia.
În calitate de partener, asociația s-a implicat în proiect cu resurse umane și expertiză în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă prin implementarea de activități directe cu grupul țintă: organizarea și desfășurarea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, concretizată în:

 • derularea a 33 de sesiuni de informare pentru 600 de persoane din comunitățile identificate, privind importanța educației în viața copiilor și impactul implicării pozitive a părinților și a comunității;
 • planificarea, organizarea și desfășurarea a 10 workshopuri cu tema „Importanța educației în viața copiilor și impactul implicării pozitive a părinților” în cadrul comunităților pentru 200 de tutori/părinți de elevi din grupul țintă al proiectului;
 • editarea, tipărirea și distribuirea de materiale de informare și conștientizare, inclusiv spoturi radio.
 • De asemenea, asociația parteneră a implementat campania de informare și publicitate a proiectului. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.593.862,00 lei din care Asociația Econyouth a gestionat în calitate de partener, cheltuieli în valoare de 427.990,00 lei.

Asociația este acreditată ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă în temeiul HG nr. 277/2002 modificată și completată prin HG nr. 1122/2010 pe servicii de informare și consiliere și servicii de mediere a muncii pe piața internă (Autorizatiile cu seria DJ nr.18/72 si nr.18/73). În acest sens, în perioada 01.07.2015-24.12.2015, Asociatia Econyouth a  prestat servicii de informare, consiliere psihologică, vocațională și mediere pe piața muncii pentru 500 persoane (someri si persoane inactive), în cadrul proiectului POSDRU/183/5.1/153067 cu titlul „Creșterea gradului de ocupare pentru zone fost industrializate prin implementarea de măsuri active educaționale și de formare profesională”. Valoarea contractuală a serviciilor prestate de Asociația Econyouth în cadrul acestui proiect a fost de 128.500,00 lei.

în anul 2016 asociația a devenit furnizor de formare profesională a adulților (autorizația nr.16/796/31.08.2016) pentru Cursul de inițiere în domeniul Competențe Antreprenoriale și deține contracte de colaborare cu doi formatori în acest sens.

Asociația Econyouth a implementat, în calitate de beneficiar, un proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul programului ERASMUS+, Actiunea Cheie 1 Tineret. Obiectivele proiectului au constat în: 1) dezvoltarea celor 8 competențe cheie europene (cunoștințe, apitudini și abilități), cu accent pe competente interculturale, inițiativă comunitară personală, creșterea capacității de angajare și cultivarea dezvoltării personale în rândul a 32 de tineri din cinci țări participante, prin activități de educație non-formală, în timp ce interacționează cu grupuri dezavantajate; 2) crearea de impact în țările participanților la nivel local/regional, pentru a reduce discriminarea și pentru a crește gradul de conștientizare culturală încrucișată și de acceptare, pe parcursul duratei proiectului; 3) crearea unei rețele informale de șapte organizații cu capacitate organizatorică sporită și competențe în conștientizarea culturală, integrarea socială și culturală pentru tineret. Bugetul aprobat și cheltuit al proiectului: 17.550 euro.

Asociația are capacitatea, conform statutului, să ofere servicii de:

– informare, consultanță, consiliere și instruire pentru întreprinzătorii privati, inclusiv consultanță pentru începerea unei activități independente sau demararea unei afaceri;

– asistență tehnică, economică, juridică pentru sprijinirea înființării de noi întreprinderi private și pentru dezvoltarea celor existente.

În acest sens, asociația a prestat în perioada 2016-2019 (inclusiv în prezent), servicii de consultanță pentru persoane fizice și societăți, care au constat în:

– ldentificarea surselor de finanțare nerarnbursabile de la Uniunea Europeană sau Bugetul Statului Român;

-Întocmirea cererii de acord pentru finanțare, inclusiv elaborarea planului de afaceri;

-Pregătirea dosarului complet pentru depunere la autoritatea competentă în vederea accesării finanțării nerambursabile;

– Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderii, conform obligațiilor asumate prin contractul de subvenție/accord de finanțare, în vederea asigurării sustenabilității afacerii și menținerii locurilor de muncă create;

-Elaborarea și implementarea de strategii pe termen lung pentru dezvoltarea afacerii;

-Consultanță în vederea îmbunătățirii/dezvoltării produselor și serviciilor;

-Consultanță pentru identificarea de  modalități/metode de creștere a vânzărilor;

-Consultanță pentru identificarea și/sau dezvoltarea de piețe de desfacere, adaptarea costurilor, diferențierea pe piața concurențială;

-Consiliere pentru asigurarea vizibilității întreprinderii;

-Consultanță și asistență în pregătirea documentației pentru vizitele de monitorizare a sustenabilității afacerii etc.

Asociatia a implementat, în calitate de Partener, în perioada 23.08.2017-22.08.2019 proiectul „New skills for job job quality”, finanțat prin INTERREG V-A România-Bulgaria. Bugetul aprobat al Partenerului: 192.057,59 euro. În cadrul proiectului, Partenerul a implementat următoarele activități:

 • informarea și publicitatea proiectului, identificarea, recrutarea și selecția grupului țintă (224 persoane inactive), crearea unei platforme pentru angajați și angajatori, elaborarea unui studiu comparativ în zona de frontieră Dolj-Vidin privind securitatea socială, dreptul muncii, reglementari legale, probleme fiscale și diseminarea informațiilor obținute din studiu către grupul țintă, furnizarea de servicii de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii pentru 224 persoane inactive (inclusiv tineri), organizarea unui târg de joburi în județul Dolj, înființarea unui grup de lucru comun (format din experți români și un expert bulgar) pentru a strânge informații cu privire la nevoile și dificultățile întâmpinate de populația defavorizată în regiunea de frontieră a pieței muncii Vidin-Dolj și identificarea măsurilor comune de facilitare/includere a persoanelor defavorizate.

Asociația implementează în prezent, în calitate de Partener, proiectul POCU/82/3/7/105424 cu titlul „Antreprenoriat urban: de la start-up la afacere sustenabilă”. Bugetul aprobat al Partenerului: 2 087 338.13 lei. În cadrul proiectului, Asociația Econyouth s-a implicat în:

 1. organizarea și derularea de campanii de conștientizare, încurajare a antreprenoriatului  în cele cinci județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia ce a vizat 500 de persoane.
 2. a implementat un program integrat de consiliere profesională (evaluare, informare, suport, dezvoltare personală), care să vizeze atât dezvoltarea perspectivelor de carieră cât și dezvoltarea abilităților profesionale vizând stimularea ocupării pe cont propriu prin înființarea de noi afaceri pentru  375 de persoane din regiune care intentionează să își înființeze o afacere;
 3. a organizat și desfășurat 45 de evenimente (ateliere, seri, sesiuni de fomare) cu tematică antreprenorială în 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia pentru 375 de persoane din grupul țintă.
 4. a contribuit la desfășurarea celor cinci concursuri de planuri de afaceri în urma cărora s-au selectat 45 de persoane cu idei de afaceri fezabile pe care le vor pune în practică.
 5. a elaborat o analiză și un studiu de suștinere a mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud-Vest și a diseminat rezultatele atât în rândul grupului țintă, cât și al actorilor interesați în cadrul unor evenimente regionale.
 6. în prezent furnizeaza în cadrul centrului regional de Consiliere Business ședințe săptămânale de consiliere/consultanță/mentorat pentru completarea și dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale ale celor 45 de persoane.
 7. a acordat suport și consultanță în vederea înființării și demarării funcționării celor 45 de întreprinderi în cele cinci județe;
 8. va monitoriza, cu ajutorul Solicitantului, implementarea corectă a planurilor de afaceri selectate;
 9.  va monitoriza cheltuielile efectuate de cei 45 de beneficiari de ajutor de minimis în vederea decontării corecte a acestora;

  va implementa un program de monitorizare și asigurare a dezvoltării și sustenabilitățiii celor 45 de afaceri create.

Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, în domeniul sănătatății și asistenței pedagogice. Aceasta are calificarea profesională de asistent medical generalist, nivel de calificare 5. Durata de școlarizare este de 3 ani, cursuri de zi.

          Școala „Sfântul Iosif” este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, nr.5414 din 23.09.2008, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  Dispune de patrimoniu propriu.

          Experiența și seriozitatea acestei școli sunt garantate de cei 29 de ani de funcționare neîntreruptă, întreaga activitate fiind coordonată și verificată periodic de reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj și ai celorlalte instituții abilitate.

          Misiunea noastră este formarea de specialişti competitivi în domeniul sănătății și integrarea acestora în sistemele medicale din ţară şi din străinătate.  

          Pentru îndeplinirea misiunii propuse, Școala “Sfântul Iosif” colaborează, pe baza parteneriatelor încheiate, cu unități medicale, cu școli, cu instituții de cultură, fundații și organizații din țară și din Europa. Oferim elevilor un mediu de învăţare şi de instruire practică stimulativ, centrat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, dezvoltându-le dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona.

          Cursurile teoretice se desfășoară în școală și sunt susținute de cadre didactice de specialitate: medici, asistenți medicali, profesori cu experiență în învățământ.

          Stagiile de pregătire practică se desfășoară în unități medicale din Craiova, județul Dolj si din Europa, sunt coordonate de asistenți medicali și medici, angajați ai unitaților medicale și ai școlii. Principalele unități medicale cu care avem colaborări sunt: Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr.1 Craiova și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova.

            Câteva date în timp:
·       În vara anului 1991, preotul Ionel Râtan, alături de un grup de medici și asistente medicale, au pus bazele unei şcoli cu profil medical, din dorinţa de a oferi cursanților o meserie nobilă şi de a insufla tinerilor dorința de a ajuta omul aflat în suferință.
 • Septembrie 1991 – deschiderea oficială a şcolii, ca filială a Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Iosif” din Bucureşti.
 • În septembrie 1992, şcoala devine independentă şi trece sub patronajul Filialei Medicilor Catolici Craiova.
 • În august 1994, prima promoţie: 36 de asistenţi medicali generalişti. Până în prezent: aproximativ 1500 de absovenţi.
 • În anul 1999, şcoala obţine AUTORIZAŢIA DE ÎNCREDERE din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • În anul 2003, şcoala inițiază proiectele europene în cadrul programului Leonardo da Vinci, constând în stagii de pregătire practică în instituții medicale din Austria  (la Graz şi Viena) și din Germania (la München). Au fost aprobate şi derulate zece proiecte, la care au participat 60 de elevi.
 • În 2008, şcoala obţine acreditarea din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
 • În august 2009, prima promoţie de absolvenți susţine examenul de absolvire organizat de Şcoala Postliceală „Sfântul Iosif”, drept câştigat în urma obţinerii acreditării.
 • În decembrie 2010, Agentia Natională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Leonardo da Vinci – conferă Școlii “Sfântul Iosif” DIPLOMA DE EXCELENȚĂ pentru calitatea proiectelor implementate.
 • În septembrie 2013, Școala „Sfântul Iosif” obține personalitate juridică.
 • În septembrie 2014, s-au împlinit 20 ani de când primii absolvenți părăseau băncile școlii.
 • În anul școlar 2015-2016, Școala „Sfântul Iosif” aniversează 25 de ani de la înființare.
 • În 2015, Școala „Sfântul Iosif” inițiază proiecte în cadrul Programului Erasmus.
 • În anul 2016, Școala „Sfântul Iosif” obține CARTA ERASMUS+ de mobilitate VET – document de recunoaștere a capacității operaționale a instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată.
 • În iunie 2017, Școala „Sfântul Iosif” este evaluată de experții evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și obține calificative ale indicatorilor de calitate care să-i permită continuarea activității ca instituție de învățământ acreditată și care oferă servicii de calitate.
 • În fiecare an, în ziua de 19 martie, se sărbătorește „Ziua porților deschise”, ziua Școlii „Sfantul Iosif”.

     Școala „Sfantul Iosif” își orientează activitatea respectând prioritățile strategiei naționale de dezvoltare a învățământuluiprin: realizarea echității în educație; asigurarea educației de bază pentru toti cetățenii; formarea competențelor cheie; fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii economice și sociale; deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către societate, către mediul social, economic și cultural; asigurarea complementarității educației formale, nonformale și informale: învățarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaționale; creșterea calității proceselor de predare-învățare, precum și a serviciilor educaționale.

          O preocupare aparte a conducerii școlii este aceea de a oferi elevilor experiențe profesionale de excepție, constând în stagii de pregătire practică în instituții medicale din Europa.

          Partenerii internaționali cu care Școala ”Sfântul Iosif” a avut și are colaborări, concretizate în proiecte de mobilitate elevi și cadre didactice, sunt:

 • Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege am Landesktankenhaus-Universitatsklinikum din Graz, Austria, în anii 2003, 2004, 2005, 2008.
 • Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege an der Pflegeakademie der Barmzerzigen Bruder din Viena, Austria, în anii 2006, 2010.
 • Schule für psihiatrische Gesundheits-und Krankenpflege des Landes Steiermark an der Landesnervenklinik ”Sigmund Freud” din Graz, Austria, în anii 2009, 2010, 2013.
 • Geriatrische Gesundheitszentrum des Stadt din Graz, Austria, anul 2011.
 • Universitätsklinikum din München,  Germania, anul 2013.
 • Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H., din Graz, Austria, anii 2016, 2017.
 • ASREM–Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Molise, Campobasso e Associazione “Submeet – incontrarsi per crescere”, Abruzzo, San Salvo (CH), Spitalul „Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia, anii 2018, 2019.
 • Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt din Graz, Austria, anii 2019, 2020 
 • ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Molise, din Campobasso și Associazione “Submeet – incontrarsi per crescere”, Abruzzo, San Salvo (CH) (partner intermediar) Italia, anii 2019, 2020.
 • Policlinica Zucchi, din Monza, Italia, anii 2019, 2020.
 • Policlinica San Donato din Monza, Italia, anii 2019, 2020.

                    Câteva exemple de proiecte derulate:

 • “Aplicarea tehnicilor moderne de îngrijire și a prelucrării electronice a datelor în Ginecologie”, RO/2006/PL97138/E, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Viena – proiect Exemplu de bună practică.
 • “Calitate în Chirurgie, Tehnici de îngrijire pre și postoperatorii”, LLP-LdV/IVT/2008/RO/031, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz. În acest exercițiu, școala a obținut Certificatul Instituțional.
 • “Formare profesională în aplicarea tehnicilor de îngrijire a persoanelor cu nevoi speciale”, LLP-LdV/PLM/RO/2011/078, grup țintă 6 absolvenți, mobilitate 12 săptămâni, Spitalul din Graz.
 • “Orientare către Vest. Însușirea noilor teorii de îngrijire a bolnavilor”, RO/2004/PL93217/E, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz.
 • “Formare profesională după standarde europene pentru elevele Școlii Sanitare “Sfântul Iosif”, RO/2003/PL91255/E, grup țintă 7 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz.
 • “Formare profesională de calitate prin aplicarea noilor concepte terapeutice și de reabilitare în domeniul Neurologiei”, 2016-1-RO01-KA102-023187, grup țintă 8 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz.
 • “Metode de îngrijire a pacienților aplicate în sistemele medicale europene”, 2020-1-RO01-KA116-078240, Programul Erasmus+, sunt finanțate mobilități pentru 58 de elevi, repartizați în 5 fluxuri și 5 cadre didactice pentru experiență profesională, astfel:

Fluxul I: Spitalul de Geriatrie „Albert Schweitzer”, Graz, Austria, 4 săptămâni, 8 elevi, anii II și III de studii;

Fluxul II: Policlinica „San Donato” Monza, regiunea Lombardia, Italia, 4 săptămâni, 10 elevi, anul III de studii;

Fluxul III: Spitalul „Antonio Cardarelli”, Campobasso, Italia, 4 săptămâni, 14 elevi, anii II și III de studii;

Fluxul IV: Spitalul „Antonio Cardarelli”, Campobasso, Italia, 4 săptămâni, 16 elevi, anii I și II de studii;

Fluxul V: Policlinica „Zucchi” Monza, regiunea Lombardia, Italia, 4 săptămâni, 10 elevi, anul II de studii.

          Pentru STAFF:

          a) Un cadru didactic/personal din conducere: Spitalul de Geriatrie „Albert Schweitzer”, Graz, Austria, două săptămâni;

b) Două cadre didactice/personal din conducere: Spitalul „Antonio Cardarelli”, Campobasso, Italia, o săptămână.

c) Două cadre didactice/personal din conducere: Spitalul „Antonio Cardarelli”, Campobasso, Italia, o săptămână.